Všechny SADY LEŠENÍ a HLINÍKOVÉ NÁJEZDY s dopravou od BEMA Nedakonice po celé ČR ZDARMA.

Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

BEMA Nedakonice, s.r.o
Sídlo Nedakonice 527, Nedakonice, 687 38, Česká republika

IČ: 27699129
DIČ: CZ27699129

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Brně, spis. Značka C 52930

Odpovědná osoba a kontakt

Marian Benedík
Email:marian.benedik@seznam.cz
Tel: 777 998 895

Pracovní doba
Po – Pá 8:00 – 16:00
Mimo pracovní dobu dle tel. domluvy

1) PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě BEMA Nedakonice, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením objednávky souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy BEMA Nedakonice, s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese marian.benedik@seznam.cz  nebo na uvedené pevné adrese.

2) PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit 12 hodin před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) DRUHY DOPRAVY VEŘEJNÝMI PŘEPRAVCI:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den na provozovně prodávajícího za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v „pracovní době“, mimo tuto dobu po dohodě.

Zboží doručováno přepravní společností

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši dle ceníku společnosti. Cena poštovného bude vždy oznámena předem e-mailem a musí být odsouhlasena kupujícím.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena.

Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

4) ZÁRUKA

Emailem nebo poštou je vždy zasílán daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU – OBECNÉ INFORMACE

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel písemně kontaktuje prodávajícího a nejlépe pomocí e-mailu a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Zboží není možné vrátit obvyklou poštovní cestou nýbrž pomocí přepravce, který provozuje přepravu zboží větší hmotnosti.

Možnost odstoupení od smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

V případě vracení kupní ceny, vrací prodávající spotřebiteli pouze cenu za zboží, nikoliv za dopravu.

7) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) ZPŮSOBY ÚHRADY

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

převodem – při výběru této možnosti obdržíte scan faktury se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet

dobírka – objednané zboží Vám zašleme zásilkovou službou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

osobní odběr – platí se v hotovosti při osobním odběru

9) REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

10) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 • V případě reklamace nejprve emailem informujte prodávajícího a zašlete fotografie vad. Po vyzvání prodávajíc můžete zvolit dvě možnosti, dále postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – „kontaktní adresa“. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 • U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.
 • Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.
 • Obrázky mají pouze informativní charakter.

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy vyplývající z kupních smluv se řídí českým právem.

Je-li kupující spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení sporu je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše BEMA Nedakonice, s.r.o. , Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 do odvolání.

Informace pro kupující: V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

BEMA Nedakonice s.r.o.
Nedakonice 527
687 38 Nedakonice
IČO: 27699129
DIČ: CZ27699129
Tel: +420 777 998 895
e-mail: marian.benedik@seznam.cz 

 Tým BEMA Nedakonice

LOGO lesenistavebni cz Bema NEdakonice